Avizul și autorizația sunt valabile numai însoțite de documentele vizate spre neschimbare/marcate cu sigiliul electronic avansat, în copie sau original, care au stat la baza emiterii acestora. Deținătorul avizului sau autorizației are obligația de a o păstra în bune condiții și de a o prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condițiile legii.

Avizul sau autorizația de securitate la incendiu își pierde valabilitatea dacă se constată de către agenții constatatori nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, în ceea ce privește:
a) stabilitatea la incendiu a construcției;
b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăți și în interiorul compartimentelor de incendiu;
c) protecția și evacuarea utilizatorilor;
d) siguranța forțelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
e) asigurarea posibilităților de alimentare cu apă în caz de incendiu și, după caz, cu energie a consumatorilor aferenți instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“;
f) majorarea cantităților de materiale combustibile utilizate în construcție până la un nivel de la care reglementările tehnice de proiectare impun adoptarea de măsuri active și/sau pasive suplimentare față de cele avizate/autorizate.

Pe lângă situațiile prevăzute mai sus avizul de securitate la incendiu sau protecție civilă își pierde valabilitatea odată cu încetarea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației de construire, intervenită în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

În cazurile menționate mai sus investitorul/ beneficiarul este obligat să reia procedura de avizare/autorizare prevăzută de prezentele norme metodologice. Prin excepție la acest lucru valabilitatea avizului de securitate la incendiu se menține în cazul în care termenul de valabilitate al autorizației de construire a expirat, iar pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat se emite o nouă autorizație, doar în condițiile în care construcția este realizată în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.

Avizul de securitate la incendiu emis pentru lucrări de modificare și/sau de schimbare a destinației pentru care nu a fost emis/emisă certificat de urbanism/autorizație de construire își menține valabilitatea atât timp cât nu survin modificări ale reglementărilor tehnice de proiectare.

Pierderea valabilității avizului/autorizației survine și în condițiile în care, în termen de 90 de zile, investitorul/beneficiarul nu prezintă, la solicitarea organelor de control, documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lui/ei.

În cazul pierderii formularului care atestă existența avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă, solicitantul poate obține o copie a acestuia/acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentațiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului în care menționează, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că deține documentația tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizației și nu are modificări față de situația de la data autorizării. După verificarea în teren, pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura și face mențiunea „conform cu originalul“.În condițiile în care exemplarul al doilea al formularului de autorizație nu se mai regăsește în arhiva inspectoratelor, se emite un nou formular de autorizație.

În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiției, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecție civilă se menține, dacă sunt respectate condițiile care au stat la baza emiterii acestuia. În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului ori nomenclaturii stradale, pe parcursul duratei de viață a construcției, valabilitatea autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă se menține, dacă sunt respectate condițiile care au stat la baza emiterii acesteia. În cazul menționat mai sus, se poate preschimba autorizația de securitate la incendiu, cu noua denumire/adresă, dacă se constată, în urma verificării în teren de către inspectorii de specialitate, valabilitatea autorizației inițiale.